Kto ma dalej do szkoły?

1. Cel dla ucznia.

Poznacie jednostki długości i nauczycie się je zamieniać. Dzięki temu będziecie wiedzieli, kto ma dalej do szkoły Patryk, czy Mateusz.

zamiana jednostek długości

1 km = 1000 m

0,7 km = 700 m

Odp. Dalej do szkoły ma Patryk.

2. Jednostki długości.

1 mm (1 milimetr)

1 cm (1 centymetr)

1 dm (1 decymetr)

1 m (1 metr)

1 km (1 kilometr)

3. Zależności między jednostkami długości.

1 cm = 10 mm


1 dm = 10 cm

1m = 100 cm  


1 km = 1000 m


4.”Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • znajomość jednostek,
 • zależności między jednostkami długości.

5. Pytanie kluczowe.

Czy w życiu codziennym przyda Ci się znajomość zamiany jednostek długości? Jeśli tak, podaj o konkretny przykład.

Wyciąganie całości

1. Cel dla ucznia.

Będziecie potrafili dzielić pizze pomiędzy kolegów. Nauczycie się również wyłączać całości.

Mamy 3 pizze do podziału na równe części dla 8 kolegów.

2. Zamiana ułamków niewłaściwych na liczby mieszane.

3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę

 • zapisywanie ilorazów za pomocą ułamka,
 • wyciąganie całości (zamiana ułamków niewłaściwych na liczby mieszane).

Kto jest wyższy?

1. Cel dla ucznia

Nauczycie się określać, która liczba jest większa. Dzięki temu uporządkujecie uczniów Waszej klasy od najwyższego do najniższego:

2. Porównywanie

Porównać liczby, tzn. wstawić odpowiedni znak <, >, lub =

a) 40 > 39

b) 111 > 99

c) 4090 < 4900

d) 1.000.080 < 1.080.000

3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę

 • porównywanie liczb.
 • porządkowanie liczb w kolejności rosnącej lub malejącej.

4. Pytanie kluczowe.

Czy przyda Ci się porównywanie liczb? Jeśli tak, opisz konkretny przykład z życia codziennego.

Wiadomości wstępne o ułamkach zwykłych.

1. Cel dla ucznia.

Będziecie potrafili spośród ułamków wyróżniać ułamki właściwe i niewłaściwe. Nauczycie się również zamieniać liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, co będziecie wykorzystywać przy mnożeniu ułamków zwykłych.

2. Ułamki właściwe i niewłaściwe.

Mianownik ułamka oznacza na ile części podzielono figurę, a licznik – ile części zabrano.

 to przykłady ułamków właściwych – licznik jest mniejszy od mianownika.

to przykłady ułamków niewłaściwych – licznik jest większy lub równy mianownikowi.

3. Liczby mieszane.

4. Zamiana liczb mieszanych na ułamki niewłaściwe.


5. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę

 • nazwy elementów w ułamku: licznik, mianownik, kreska ułamkowa,
 • spośród ułamków wskazywanie ułamków właściwych i niewłaściwych,
 • zaznaczanie ułamków na osi liczbowej,
 • zamiana liczb mieszanych na ułamki niewłaściwe.

Czytanie i zapisywanie liczb

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się odczytywać i zapisywać liczby. Dzięki temu będziecie wiedzieli, ile pieniędzy potrzeba na kupno samochodu.

cena

2.Liczby.

Liczby naturalne to: 0, 1, 2, 3, 4, 5, …, 20, 21, 22, 23, …, 100, 101, ….

Cyfry to: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.


Pamiętaj!

1 000 – tysiąc

10 000 – dziesięć tysięcy

100 000 – sto tysięcy

1 000 000 – milion

1 000 000 000 – miliard

1 000 000 000 000 – bilion

1 000 000 000 000 000 – biliard

System zapisywania liczb, którego używamy to system dziesiątkowy.

3.Czytanie i zapisywanie liczb.

Dla łatwiejszego czytania można pogrupować liczby po trzy – od końca.

a) 7.009 –  siedem tysięcy dziewięć

b) 206.038 – dwieście sześć tysięcy trzydzieści osiem

c) 14 000 203 – czternaście milionów dwieście trzy

d) cztery tysiące dwadzieścia osiem – 4 028

e) sześćdziesiąt jeden tysięcy siedem – 61 007

f) pięć miliardów siedem milionów trzydzieści trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć – 5.007.033.595

4. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę

 • czytanie liczb,
 • zapisywanie liczb za pomocą cyfr,
 • znajomość rzędów w układzie pozycyjnym.

 

Zaokrąglanie do pełnych złotych w PIT.

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się zaokrąglać liczby. Dzięki temu będziecie umieli podać w zeznaniu podatkowym liczbę zaokrągloną do pełnych złotych.

2.Zaokrąglanie z dokładnością do pełnych setek.

Przy zaokrąglaniu do setek, podkreślamy cyfrę dziesiątek i jeśli jest nią:

 • 0, 1, 2, 3, 4 – zaokrąglamy w dół (cyfrę setek zostawiamy bez zmian, a w miejsce cyfry dziesiątek i cyfry jedności wpisujemy 0),
 • 5, 6, 7, 8, 9 – zaokrąglamy w górę (cyfrę setek zwiększamy o 1, a w miejsce cyfry dziesiątek oraz cyfry jedności wpisujemy 0)

481 ≈ 500

3422 ≈ 3400

9953 ≈ 10000

3. Zaokrąglanie do dziesiątek.

Przy zaokrąglaniu do dziesiątek, podkreślamy cyfrę jedności i jeśli jest nią:

 • 0, 1, 2, 3, 4 – zaokrąglamy w dół (cyfrę dziesiątek zostawiamy bez zmian, a w miejsce cyfry jedności wpisujemy 0),
 • 5, 6, 7, 8, 9 – zaokrąglamy w górę (cyfrę dziesiątek zwiększamy o 1, a w miejsce cyfry jedności wpisujemy 0)

321 ≈ 320

5789 ≈ 5790

48095 ≈ 48100

4. Zaokrąglanie do jedności (całości).

Przy zaokrąglaniu do jedności, podkreślamy cyfrę części dziesiętnych i jeśli jest nią:

 • 0, 1, 2, 3, 4 – zaokrąglamy w dół (cyfrę jedności zostawiamy bez zmian, a cyfry po przecinku opuszczamy),
 • 5, 6, 7, 8, 9 – zaokrąglamy w górę (cyfrę jedności zwiększamy o 1, a cyfry po przecinku opuszczamy).

3,1 ≈ 3

12,5 ≈ 13

28,16 ≈ 28

5. Zaokrąglanie do części dziesiątych.

Przy zaokrąglaniu do części dziesiątych, podkreślamy cyfrę części setnych i jeśli jest nią:

 • 0, 1, 2, 3, 4 – zaokrąglamy w dół (cyfrę części dziesiątych zostawiamy bez zmian, a pozostałe cyfry zastępujemy zerami, czyli je pomijamy),
 • 5, 6, 7, 8, 9 – zaokrąglamy w górę (cyfrę części dziesiątych zwiększamy o 1, a pozostałe cyfry pomijamy).

3,87 ≈ 3,9

79,98 ≈ 80,0

99,03 ≈ 90,0

6. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • znajomość nazw rzędów w liczbach: tysiące, dziesiątki, jedności, części dziesiąte, części setne, części tysięczne,
 • zaokrąglanie liczb do dziesiątek, setek, tysięcy, …
 • zaokrąglanie liczb do jedności, części dziesiątych, części setnych, części tysięcznych.

Rozkładamy liczby na czynniki pierwsze

1. Cel dla ucznia.

Dowiecie się, że każdą liczbę złożoną można przedstawić w postaci iloczynu liczb pierwszych.

I SPOSÓB (rysunkowy)

24 = 2 · 3 · 2 · 2

Można tez zapisać, że 24 = 23 · 3

II SPOSÓB

140 = 2 · 70 = 2 · 2 · 35 = 2 · 2 · 5 · 7

Można też zapisać, że 140 = 22 · 5 · 7

III SPOSÓB

120 = 2 · 2 · 2 · 3 · 5

Można też zapisać, że 120 = 23 · 3 · 5

 2. Nacobezu

 • rozkład liczb na czynniki pierwsze wybranym sposobem,
 • zapisywanie liczby jako iloczynu czynników pierwszych.

Liczby pierwsze i złożone

1. Cel dla ucznia.

Spośród liczb naturalnych nauczycie się wyróżniać liczby pierwsze i liczby złożone.

2. Liczby.

Wypiszmy dzielniki kolejnych liczb naturalnych:

D0 = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … }

D1 = { 1 }

D2 = { 1, 2 }

D3 = { 1, 3 }

D4 = { 1, 2, 4 }

D5 = { 1, 5 }

D6 = { 1, 2, 3, 6 }

D7 = { 1, 7 }

D8 = { 1, 2, 4, 8 }

D9 = { 1, 3, 9 }

D10 = { 1, 2, 5, 10 }

D11 = { 1, 11 }

D12 = { 1, 2, 3, 4, 6, 12 }

Teraz zaznaczmy kolorem żółtym te liczby, które mają tylko dwa dzielniki, natomiast kolorem zielonym posiadające więcej niż dwa dzielniki.

Liczby, które mają tylko dwa dzielniki nazywamy liczbami pierwszymi.(zaznaczone kolorem żółtym)

Liczby, które mają więcej niż dwa dzielniki nazywamy liczbami złożonymi.(zaznaczone kolorem zielonym)

Liczby 0 i 1 nie są ani liczbami pierwszymi, ani złożonymi.

3. Nacobezu

 • wskazywanie wśród podanych liczb liczb pierwszych,
 • wskazywanie wśród podanych liczb liczb złożonych,
 • liczba 0 i 1 nie jest ani pierwsza, ani złożona.

Skala

1. Cel dla ucznia.

Utrwalicie sobie obliczanie odległości między miastami z wykorzystaniem mapy. Dzięki temu dowiecie się, ile kilometrów pokonacie, jadąc na wycieczkę z Jarocina do Zakopanego.

skala na mapie 1

I sposób

skala 1 : 900 000

1 cm na mapie to 900000 cm = 9000 m = 9 km

odległość na mapie między Jarocinem a Zakopanem  50 cm

50 · 9 = 450 km

II sposób

skala 1 : 900 000

odległość na mapie między Jarocinem a Zakopanem  50 cm

50 cm · 900 000 = 45 000 000 cm = 450 000 m = 450 km

Odp. Z Jarocina do Zakopanego jest 450 km.

2. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • odczytywanie ilu cm (m/km) w teranie odpowiada 1 cm na mapie,
 • obliczanie rzeczywistej odległości między punktami (miastami/ budowlami/…).

3. Pytanie kluczowe.

Czy przyda Ci się umiejętność obliczania skali na mapach? Jeśli tak, podaj konkretny przykład.

Cechy podzielności

1. Cel dla ucznia.

Poznacie sposoby sprawdzania, czy dana liczba dzieli się przez 2, przez 4, przez 5, przez 10, przez 100 oraz przez 3 i przez 9.

2. Podzielność przez 2.

300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, …

Liczba jest podzielna przez 2, jeżeli ostatnia cyfra jest parzysta, tzn. jest to 0, 2, 4, 6 lub 8.

Ćwiczenie: Jeśli liczba jest podzielna przez 2, zaznacz ją kolorem czerwonym, jeśli nie przekreśl ją.

3609, 29812, 30080, 1257, 800, 34811, 12574, 66166, 348

3. Podzielność przez 5.

500, 505, 510, 515, 520, 525, 530, 535, 540, 545, 550, …

Liczba jest podzielna przez 5, jeżeli ostatnia cyfra to 0 lub 5.

Ćwiczenie: Jeśli liczba jest podzielna przez 5, zaznacz ją kolorem czerwonym, jeśli nie przekreśl ją.

49045, 39000, 3915, 55551, 13009

4. Podzielność przez 10.

500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 600, …

Liczba jest podzielna przez 10, jeżeli ostatnia cyfra to 0.

Ćwiczenie: Jeśli liczba jest podzielna przez 10, zaznacz ją kolorem czerwonym, jeśli nie przekreśl ją.

49040, 4525, 9960

5. Podzielność przez 100.

5000, 5100, 5200, 5300, 5400, 5500, 5600, 5700, 5800, …

Liczba jest podzielna przez 100, jeżeli ostatnie dwie cyfry to 00.

6. Podzielność przez 4.

140, 144, 148, 152, 156, 160, 164, 168, 172, 176, 180, 184, 188, …

Liczba jest podzielna przez 4, jeżeli ostatnie dwie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4.

Ćwiczenie: Jeśli liczba jest podzielna przez 4, zaznacz ją kolorem czerwonym, jeśli nie przekreśl ją.

4904, 45259960, 773, 596, 6000

7. Podzielność przez 3.

300, 303, 306, 309, 312, 315, 318, 321, 324, 327, 330, …

Liczba jest podzielna przez 3, jeśli suma cyfr tworzy liczbę podzielną przez 3.

Ćwiczenie: Sprawdź, czy podana liczb dzieli się przez 3. Jeśli tak, zaznacz ją kolorem czerwonym, jeśli nie przekreśl ją.

3486 (3+4+8+6=21 → 21 dzieli się przez 3, zatem liczba 3486 dzieli się przez 3)

45099 (4+5+9+9=27→ 27 dzieli się przez 3, zatem liczba 45099 dzieli się przez 3)

100101 (1+0+0+1+0+1=3 → 3 dzieli się przez 3, zatem liczba 100101 dzieli się przez 3)

565 (5+6+5=11→ 11 nie dzieli się przez 3, zatem liczba 565 nie dzieli się przez 3)

8. Podzielność przez 9.

900, 909, 918, 927, 936, 945, 954, 963, 972, …

Liczba jest podzielna przez 9, jeśli suma cyfr tworzy liczbę podzielną przez 9.

Ćwiczenie: Sprawdź, czy podana liczb dzieli się przez 9. Jeśli tak, zaznacz ją kolorem czerwonym, jeśli nie przekreśl ją.

5103 (5+1+0+3=9 → 9 dzieli się przez 9, zatem liczba 5103 dzieli się przez 9)

52833 (5+2+8+3+3=21→ 21 nie dzieli się przez 9, zatem liczba 52833 nie dzieli się przez 9)

914688 (9+1+4+6+8+8=36 → 36 dzieli się przez 9, zatem liczba 914688 dzieli się przez 9)

9. Nacobezu

 • znajomość cech podzielności liczb przez 2, 4, 5, 10, 100,
 • znajomość, kiedy liczba dzieli się przez 3 lub przez 9.